Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od 29-04-2024 godz. 08:00

Zdarzenie:

Publikacja ofert szkół na stronie: https://stalowowolski.e-omikron.pl/

Data:
od: 13-05-2024 do 14-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Kandydaci rejestrują wnioski na stronie: https://stalowowolski.e-omikron.pl/

Data:
od: 13-05-2024 do 18-07-2024

Zdarzenie:

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie  zawodowe skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, 4, 5  ustawy – Prawo Oświatowe

Data:
od: 13-05-2024 do 31-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku wraz  z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Kandydaci rejestrują wnioski na stronie: https://stalowowolski.e-omikron.pl

Data:
od: 03-06-2024 do 14-06-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 – Prawo oświatowe.

Data:
od: 03-06-2024 do 14-06-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,  o których mowa w art. 137 ust. 1  pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1  pkt 4 – Prawo oświatowe.

Data:
od: 03-06-2024 do 14-06-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 138 ust. 4 oraz art. 140 ust. 2 – Prawo oświatowe.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne), o których mowa w art. 140 ust. 2  - Prawo oświatowe.

Data:
do 14-06-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Data:
do 14-06-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Data:
do 14-06-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

Data:
od: 21-06-2024 do 08-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

Uwaga!

Kandydat będzie miał możliwość po zalogowaniu się na swoje konto wprowadzić wyniki egzaminów, oceny oraz osiągnięcia od 17.06.2024 r.

Data:
do 09-07-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe

Data:
do 12-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Data:
do 16-07-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 16-07-2024 do 18-07-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym.

Data:
do 19-07-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Data:
do 19-07-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Data:
do 22-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Data:
do 24-07-2024

Zdarzenie:

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 24-07-2024 do 26-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Data:
od: 24-07-2024 do 09-08-2024

Zdarzenie:

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art.134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy – Prawo oświatowe.

Data:
od: 24-07-2024 do 26-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku wraz  z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Data:
od: 24-07-2024 do 26-07-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)

Data:
do 26-07-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, wyniki prób sprawności fizyczne, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

Data:
do 29-07-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe.

Data:
do 01-08-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Data:
do 05-08-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 05-08-2024 do 09-08-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Data:
do 09-08-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Data:
do 09-08-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Data:
do 12-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Data:
do 14-08-2024

Zdarzenie:

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zdarzenie:

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.