NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
dostępnych  w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2024/2025


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego prowadzone jest w Systemie Elektronicznego Naboru.


Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej:

https://stalowowolski.e-omikron.pl

Kandydat, aby móc złożyć wniosek do wybranych szkół, zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji Zarejestruj, następnie wpisuje numer PESEL, imię i nazwisko. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych w systemie tworzone jest konto kandydata z ustalonym indywidualnym loginem oraz hasłem.

Login i hasło kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat będzie mógł sprawdzić w Systemie status wniosku (czy został zatwierdzony), wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty z egzaminów, sprawdzić do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.

1. Od 13 maja 2024 roku od godziny 8:00 do 14 czerwca 2024 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru, wybierają na stronie internetowej Systemu, szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:
1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły na liście preferencji
2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół,
3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami, w których przeprowadza się dodatkowe sprawdzany kwalifikacyjne (np. oddziały sportowe) składają wnioski do 31 maja 2024 roku do godz. 15.00.
2. Po wyborze szkół i zapisaniu wniosku kandydat ma dwie możliwości:

  • Drukuje z Systemu wniosek i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dostarcza do szkoły pierwszego wyboru, w terminie od 13 maja 2024 roku do 14 czerwca 2024 roku do godziny 15.00.

  • Jeśli rodzice/opiekunowie prawni kandydata posiadają Profil Zaufany, mogą podpisać wniosek za pomocą Profilu Zaufanego, wówczas konieczne jest dołączenie w systemie wymaganych dokumentów w formie skanów, jako załączniku do wniosku. Po złożeniu podpisu za pomocą Profilu Zaufanego nie jest konieczne złożenie "papierowej” wersji wniosku w szkole pierwszego wyboru. Możliwość podpisu wniosku Profilem Zaufanym będzie dostępna w terminie do 13 maja 2024 roku do 14 czerwca 2024 roku do godziny 15.00.

3. W dniach od 3 czerwca 2024 roku do 14 czerwca 2024 roku – przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziałów w których wymagane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.
4. Do 14 czerwca 2024 roku – wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.
5. Od 21 czerwca 2024 roku do 8 lipca 2024 roku do godziny 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru mogą zmienić swoje preferencje w Systemie. W tym przypadku kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru lub ponownie wniosek musi być podpisany za pomocą Profilu Zaufanego.
6. Od godziny 15:00 w dniu 8 lipca 2023 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.
7. Przez cały okres rekrutacji, tj. od 13 maja 2024 roku do 8 lipca 2024 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.
8. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
- wyniki egzaminu ósmoklasisty,
- wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
* uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
* osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
- w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (np. oddział przygotowania wojskowego lub oddział sportowy)

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 r. poz. 2431).

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów*

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celująca)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

*za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11. Od 21 czerwca 2024 roku godzina 08:00 do 8 lipca 2024 roku godzina 15:00
1. Kandydat wprowadza do Systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
2. Kandydat, który został zwolniony z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadza do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
3. Kandydat doręcza do szkoły pierwszego wyboru, do której złożył wniosek kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu. (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).
4. Szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, a następnie zatwierdza je w Systemie. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu otrzyma komunikat „Osiągnięcia Kandydata zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru”, a w zakładce „Wybór placówek i kryteria” pojawią się liczby punktów jakie uzyskał do wybranych grup rekrutacyjnych.
Kandydat, aby móc wprowadzić do Systemu:
* oceny z poszczególnych przedmiotów znajdujące się na świadectwie.
* liczbę punktów otrzymaną z egzaminu,
* inne osiągnięcia
powinien zalogować się do Systemu wybierając opcje „Zaloguj się”, wybrać zakładkę „Wybór placówek i kryteria”, a następnie w wyświetlonym panelu uzupełnić wszystkie wymagane pola.

UWAGA:

Aby kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 17 czerwca 2024 godzina 08:00 do 8 lipca 2024 godzina 15:00 powinien uprzednio dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru, a jego status w Systemie powinien być „zatwierdzony”.

Kandydaci bez potwierdzonych osiągnięć nie biorą udziału w rekrutacji i nie zostaną zakwalifikowani do żadnej grupy rekrutacyjnej.

12. 16 lipca 2024 roku do godziny 12:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.
System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.
Kandydat zostaje przypisany przez System tylko do jednej klasy w jednej szkole – do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.
Kandydat po zalogowaniu się do Systemu w dniu 16 lipca 2024 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.
13. Od 16 lipca 2024 roku do 18 lipca 2024 roku do godziny 14:00 kandydaci bądź rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostali zakwalifikowani.
Niedostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
14. W dniu 19 lipca 2024 roku do godziny 12.00 następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół.


POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Od 24 lipca 2024 roku do 26 lipca 2024 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą postępowanie uzupełniające.
2. 5 sierpnia 2024 roku do godziny 12:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
3. Od 5 sierpnia 2024 roku do 9 sierpnia 2024 roku do godziny 14:00 składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.
4. 9 sierpnia 2024 roku do godziny 12.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.


Harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Złożenie wniosku

od 13 maja 2024 r. godz. 08:00 do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
do 31 maja 2024 r. do godz. 15.00 (oddziały sportowe, przygotowania wojskowego)

Próby uzdolnień kierunkowych/ próby sprawności fizycznej

od 3 czerwca 2023 roku do 14 czerwca 2024 roku

Wyniki prób uzdolnień kierunkowych/ prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca 2024 roku do godz. 15:00

1. Wprowadzenie do systemu ocen i osiągnięć ze świadectwa i wyników z egzaminu ósmoklasisty.
2. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 21 czerwca 2024 r. godz. 8:00
do 8 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 lipca 2024 r. do godz. 12:00

Potwierdzenie woli nauki

od 16 lipca 2023 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 14:00

Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół

19 lipca 2024 r. do godz. 12:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Złożenie wniosku

od 24 lipca 2023 r. do 26 lipca 2024 r. do godz. 15:00

do 26 lipca 2024 r. do godz. 15:00 (oddziały sportowe, przygotowania wojskowego)

Wyniki prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych.

do 26 lipca 2024 roku

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00

Potwierdzenie woli nauki

od 5 sierpnia 2024 r.
do 9 sierpnia 2024 r. do godz. 14:00

Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół

9 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00


 ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NABORU

System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.
Klasa na której najbardziej zależy kandydatowi, powinna być zaznaczona we wniosku na pierwszym miejscu.
Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą traktowana jest jako szkoła pierwszego wyboru.
Kandydat ma możliwość wybrania dowolnej liczby klas, w maksymalnie 3 szkołach.
Kandydat zostanie przypisany przez system tylko do jednej klasy, w jednej szkole - do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.

1. Jeżeli kandydatowi zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem np. biologiczno-chemicznym, a nie zależy mu na tym, aby dostać się do konkretnej szkoły, wówczas na początku wniosku powinien wybrać wszystkie klasy o profilu biologiczno-chemicznym, w takiej kolejności, aby szkoła na której najbardziej zależy uczniowi była na pierwszym miejscu. Po wybraniu wszystkich klas mających konkretny kierunek, uczeń wybiera pozostałe profile, w takiej kolejności jaka najbardziej go interesuje.

Kandydat, aby móc zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej powinien na wniosku wybrać jak największą liczbę klas, w jak największej ilości szkół.

Przykład:
Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem powinien wyglądać następująco.
Szkoła 1 klasa C – np. biol.-chem.
Szkoła 1 klasa D – np. biol.-chem.
Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła .. klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła … klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.
Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.
Szkoła 2 klasa A – np. mat.-fiz.
Szkoła 2 klasa B – np. mat.-fiz.
Szkoła .. klasa A – np. mat.-fiz.
Szkoła … klasa B – np. mat.-fiz.
Szkoła 1 klasa C – np. j.pol.-historia
Szkoła 1 klasa D – np. j.pol.-historia
Szkoła 2 klasa A – np. j.pol.-historia
Szkoła 2 klasa B – np. j.pol.-historia
Szkoła .. klasa A – np. j.pol.-historia
Szkoła … klasa B – np. j.pol.-historia

2. Jeżeli Kandydatowi zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkoły, wówczas na początku wniosku powinien wybrać wszystkie klasy tej szkoły, wybierając profile zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a następnie wybrać klasy z kolejnych szkół, wpisując je na wniosku zgodnie ze swoimi preferencjami. Kandydat, aby móc zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej powinien na wniosku wybrać jak największą liczbę klas, w jak największej ilości szkół.

Przykład:
Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkoły powinien wyglądać następująco.
Szkoła 1 klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła 1 klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.
Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.
Szkoła 1 klasa E – np. j.pol.-historia
Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła 2 klasa C – np. mat.-fiz.
Szkoła 2 klasa D – np. mat.-fiz.
Szkoła 2 klasa E – np. j.pol.-historia
Szkoła … klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła … klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła … klasa C – np. mat.-fiz.
Szkoła … klasa D – np. mat.-fiz.
Szkoła … klasa E – np. j.pol.-historia

3. Kandydat zostanie przypisany przez System tylko do jednej klasy, w jednej szkole - do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe, niżej zaznaczone we wniosku klasy, nie będą przez System rozpatrywane.

a) Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem:
Szkoła 1 klasa C – np. biol.-chem. – uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa D – np. biol.-chem. - uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem. - uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem. –uczeń zakwalifikowany – wystarczająca liczba punktów
Szkoła .. klasa A– np. biol.-chem. - uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa B– np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz. - uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 2 klasa A – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 2 klasa B – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła .. klasa A – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa B – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 1 klasa C-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 1 klasa D-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 2 klasa A-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 2 klasa B-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła .. klasa A-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła …klasa B-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

b) Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkole powinien wyglądać następująco.
Szkoła 1 klasa A – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa B – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa E – np. j.pol.-historia- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa E – np. j.pol.-historia- uczeń zakwalifikowany – wystarczająca liczba punktów
Szkoła … klasa A – np. biol.-chem.-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa B– np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła …klasa E–np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru