Drodzy Kandydaci,


od 13-05-2024 do 14-06-2024 godz. 15:00 trwa rejestracja wniosków w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Składanie wniosków do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych oraz sportowych trwa do 31-05-2024 godz. 15:00


Aby zarejestrować wniosek, skorzystaj z opcji Zarejestruj.


Zarejestrowany w systemie wniosek:

  • należy wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru (wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji). Do wniosku, należy dołączyć dokumenty wymagane dokumenty.

lub

  • można podpisać wniosek za pomocą e-podpisu (np. profilem zaufanym lub e-dowodem). Warunkiem skorzystania z tej opcji jest dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów w formie załączników.


Wzory oświadczeń znajdują się w zakładce Pliki do pobrania, instrukcja.


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku - zobacz film


W kolejnych etapach rekrutacji, Kandydat po zalogowaniu się na konto utworzone podczas rejestracji, w terminie określonym w harmonogramie w zakładce Osiągnięcia, będzie mógł wprowadzić do systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a także inne osiągnięcia wpisane na świadectwie oraz wyniki jakie uzyskał z egzaminu ósmoklasisty.


Uwaga! Wprowadzone oceny, osiągnięcia oraz wyniki egzaminów muszą być zatwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie dostarczonych przez Kandydata dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu) lub w przypadku podpisania wniosku za pomocą e-podpisu, dołączonych w formie załączników w systemie (scan lub zdjęcie).


Szczegółowe informacje są dostępne w zakładkach Harmonogram oraz Zasady rekrutacji.

  • 16-07-2024 godz. 12:00 w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po zalogowaniu się na konto kandydata, utworzone podczas rejestracji wniosku, będzie widoczna informacja o wynikach naboru.

  • do 18-07-2024 godz. 14:00 trwa etap potwierdzania przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez przedłożenie (w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 
Życzymy trafnych wyborów